Mexican redknee / Brachypelma Smithi

Caresheet

Photo courtesy of:
Holley Thompson